FORLOVEHOME

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง จะได้ประโยชน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้อยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น