FORLOVEHOME

Team Building

ฟอร์เลิฟโฮม รีสอร์ท มองเห็นความสัมคัญของการทำงานเป็นทีม จึงสร้างทีมงานโดยมีจุดมุ่งหมายสร้างกระบวนการสร้างงานโดยทำงานเป็นทีม เพื่อให้องค์กรนั้นๆบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการออกแบบให้ลูกค้าแต่ละองค์กร โดยสอบถามข้อมูล วัตถุประสงค์ของลูกค้าและนำมาออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล