FORLOVEHOME

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมใหม่ สถานที่ใหม่ หรือหน้วยงานใหม่ เรามักจะปิดกั้นตัวเอง เพื่อป้องกันตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆกัน กิจกรรมละลายพฤติกรรม จึงเป็นกระบวนการ ที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวเอง ทำความรู้จัก และเปิดเผยตัวเองออกมาให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิก และสังคมได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างบรรกาศที่เป็นมิตร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆได้